Site Overlay

บริษัท เจมส์แกลอรี่ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โครงการ : บริษัท เจมส์แกลอรี่ กรุ๊ป จำกัด

  • รายละเอียด : ปรับปรุงสำนักงานใหญ่
    มูลค่า :               2,900,000           บาท
    ระยะเวลาดำเนินการ : 06/11/60-28/12/60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *