Site Overlay

บ.เจมส์แกลอรี่อินเตอร์แมนูแฟคเจอเร่อ (ห้องผ้าไหม)

โครงการ : บ.เจมส์แกลอรี่อินเตอร์แมนูแฟคเจอเร่อ

  • รายละเอียด : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องผ้าไหม
    มูลค่า :          70,000       บาท
    ระยะเวลาดำเนินการ :    26/9/60-25/10/60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *