Site Overlay

อาคารสำนักงาน บมจ.ทีพีบีไอ

โครงการ : อาคารสำนักงาน บมจ.ทีพีบีไอ

  • รายละเอียด : ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง
    มูลค่า :          63,000,000  บาท
    ระยะเวลาดำเนินการ :     390   วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *