Site Overlay

เจมส์แกลอรี่อินเตอร์แมนูแฟคเจอเร่อ (ห้อง marketing)

โครงการ : บ.เจมส์แกลอรี่อินเตอร์แมนูแฟคเจอเร่อ
  • รายละเอียด : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง Marketting
    มูลค่า :          70,000       บาท
    ระยะเวลาดำเนินการ :    11/9/60-17/9/60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *