Site Overlay

เจมส์แกลอรี่อินเตอร์แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด

โครงการ : บ.เจมส์แกลอรี่อินเตอร์แมนูแฟคเจอเร่อ จำกัด

รายละเอียด :งานระบบปรับอากาศ

ติดตั้งระบบ Chiler Water

มูลค่า :          1,150,000       บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 11/4/60-20/7/60

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *