Site Overlay

Home Pro (มาเลเซีย)

โครงการ :  Home Pro (มาเลเซีย)

รายละเอียด : ควบคุมงานระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ

                   สาขาอีโปห์,สายาปีนัง

มูลค่า :                –           บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 15/7/60-30/10/60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *